Návod na montáž trampolíny Fitness King

Děkujeme Vám za zakoupení trampolíny.
Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze / montáži. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod k obsluze.
Výrobek je určen pouze k aktivnímu odpočinku a není vhodný k profesionálnímu tréninku a léčení.

Trampolínu vyberete zde:


Maximální doporučené zatížení: ø180 120 kg, ø244 cm 140 Kg, ø305 cm 180 Kg, ø366 cm 180 Kg.


Všeobecné zásady bezpečnosti :

 

 • Trampolína musí být vhodně umístěna na plochém povrchu.
 • Bezprostředně pod ní se nesmí nalézat žádné předměty.
 • Není vhodné rozkládat trampolínu v dešti, za větru a obzvlášť při bouřkách. Mokrá plachta trampolíny je kluzká a může způsobit úraz.
 • Doporučujeme ponechat nejméně 9,5 metru volného prostoru nad trampolínou. Je zakázáno umísťovat trampolínu v bezprostředním sousedství větví, elektrického vedení, budov. Kovové části trampolíny jsou vodivé, proto musí být chráněny před kontaktem se všemi možnými zdroji proudu.
 • V průběhu montáže a demontáže se doporučuje používání ochranných rukavic.

 

Upozornění: Montáž vyžaduje účast nejméně 2 dospělých osob.

 • Nedodržení návodu k montáži může způsobit vážné úrazy.

 

VAROVÁNÍ: Nedělejte na trampolíně kotrmelce a salta. Pád na hlavu či krk Vám může způsobit vážná zranění, paralyzovat Vás a to dokonce i v případě pádu doprostřed skákací oblasti. Trampolína není určena pro veřejné využití. (např. na školních a podobných hřištích). Trampolína je určena pouze pro domácí využití.

Před prvním použitím si řádně přečtěte veškeré instrukce, návod

 • Nepoužívejte trampolínu v dešti, za silného větru, při bouřce
 • Trampolína je určena pro děti od 6 let pod dohledem dospělé osoby.
 • Před prvním použitím zkontrolujte kompletnost trampolíny průběžně kontrolujte dotažení všech šroubů. Nešplhejte po ochranné síti, nepoužívejte trampolínu jako odrazový můstek
 • Nepoužívejte trampolínu pod vlivem alkoholu či drog.
 • Neskákejte na trampolíně pokud jste těhotná
 • Neskákejte pokud máte problémy s vysokým krevním tlakem
 • Skákejte bez bot
 • Nedělejte žádná salta, přemety ani kotrmelce
 • Během používání trampolíny nekuřte
 • Odstraňte veškeré ostré předměty, které by mohly trampolínu poškodit
 • Nesmí skákat více než jedna osoba.

 

seznam dílů trampolína

Seznam dílů
A - kryt rámu
B - skákací podložka
C - část rámu
E - pružiny
F - nohy
G - „U“ noha
H - šroubky
I - nářadí
 

 

Montáž rámu trampolíny:

1. Rozložte si všechny části trampolíny

2. Montáž začíná smontováním trubek
a podpěrných noh.
3. Při montáži hlavního nosného rámu
je nutné vzájemně spojit všechny
jeho části pomocí šroubů
4. Pokračujte ve spojování rámu
do momentu vytvoření kola
5. K hlavnímu rámu přišroubujte
nejdříve zkompletované nohy
6. Takto vypadá správně složený rám
 
Montáž plachy a krycí zóny trampolíny:


1. Rozložte plachu uprostřed
rámu a upevněte pružinu
do úchytu na obvodu plachty
2. Druhý konec pružiny upevněte
do rámu
3. Zopakujte na protilehlé straně
plachty
 


7. Trampolína je hotová
5. Umístěte modrou krycí zónu na
vnější okraj trampolíny tak, aby
zakryla pružiny
4. Upevněte zbývající pružiny 6. Přivažte všechny černé šňůrky

Montáž ochranné sítě:


1. Nasuňte pěnové trubky na poloviny kovových sloupků. Dále vzájemně spojte poloviny
sloupků zasunutím do sebe. Pružná pojistka
zajistí jejich vzájemné spojení
2. Položte ochrannou síť a hotové
sloupky na trampolíně tak, jak je
vidět na obrázku
3. Každý sloupek zasuňte do speciální
kapsy nacházející se na boční straně
ochranné sítě
4. Uložte ochrannou síť se sloupky na
trampolíně tak, aby sloupky v kapsách ležely na síti (viz obrázek)
5. Dvě osoby musí uchopit sloupek, který se
nachází nejblíže uzavíratelného místa v síti.
Jedna osoba drží sloupek v horní polovině a
druhá současně upevňuje jeho spodní část
pomocí svěrky k noze trampolíny.
6. Stejným způsobem upevněte pomocí svěrky
sloupek v horní části nohy a všechny ostatní
sloupky na trampolíně. Po ukončení montá-
že proveďte konečné dotažení všech šroubů.
 


8. Takto vypadá správně složená
trampolína s ochrannou sítí
7. Ve směru hodinových ručiček upevněte
háčky, které se nacházejí na spodním okraji sítě do oček na vnějším okraji plachty
pod krycí zónou trampolíny
8. Takto vypadá správně složená
trampolína s ochrannou sítí
7. Ve směru hodinových ručiček upevněte
háčky, které se nacházejí na spodním okraji sítě do oček na vnějším okraji plachty
pod krycí zónou trampolíny


Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního
odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis


V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných
nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné
škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Trampolínu vyberete zde:


 

Košík

Košík je prázdný

Proč nakoupit u nás

Jsem malá, ale spolehlivá firma

Zahradní dekorace i na zakázku

Levná doprava od 208,- Kč

Kvalitní vyřízení objednávky

Napsali o mně

Novinky zahradní a jiné dekorace